Kursy dla dzieci i Rodziców
 Troska o harmonijny i radosny rozwój dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

ENTUZJASTA ROZWOJU (KLASA 6 I 7)

ENTUZJASTA ROZWOJU (klasa 6 i 7)

Kurs został stworzony z myślą o młodzieży (klasa 6), która wchodzi lub za chwilę wejdzie w okres dojrzewania. Jest to czas niezwykle intensywnego rozwoju. Młodzież zaskakuje ciekawością świata, swoimi opiniami, otwartością oraz umiejętnością stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Staje wobec nowych wyzwań, związanych z potrzebą samodzielności, niezależności, przynależności do grupy czy akceptacji. Chce poznawać i odkrywać siebie, innych ludzi, emocje i uczucia pojawiające się w ich życiu, odkrywać swoje możliwości i realizować marzenia. W związku z tym nasze zajęcia przyjmują formę warsztatową, która pozwala nastolatkom z jednej strony zdobyć konkretną wiedzę teoretyczną związaną z własnym rozwojem, sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, a z drugiej umożliwia opanowanie umiejętności związanych z efektywnym uczeniem się oraz rozwojem koncentracji.

KURS OBEJMUJE:

– SZYBKIE CZYTANIE (PRZYSPIESZENIE TEMPA CZYTANIA, PODNIESIENIE POZIOMU ZROZUMIENIA ORAZ ZAPAMIĘTANIA);

– EFEKTYWNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ (ŁĄCZENIE MAP MYŚLI Z TECHNIKAMI PAMIĘCIOWYMI);

– ASERTYWNOŚĆ;

– KSZTAŁTOWANIE SAMOOCENY;

– ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW RÓWIEŚNICZYCH;

– ZASADY SKUTECZNEGO DZIAŁANIA;

– ROZWIJANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ;

– KONFLIKTY OCZAMI MŁODZIEŻY I RODZICÓW;

– ROZWIJANIE INTELIGENCJI PŁYNNEJ;

– EKSPERYMENTY NAUKOWE.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU

Na uczestników kursu czekają zadania, które:

przyspieszają tempo czytania, podnoszą poziom zrozumienia oraz zapamiętania czytanego tekstu. Umiejętność sprawnego czytania jest jedną z podstawowych kompetencji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości. Bezpośrednio przekłada się na szybkość zdobywania wiedzy, pracy z informacją oraz jej zapamiętywanie. Wpływa na kształtowanie się poczucia pewności siebie, rozwój koncentracji i wzrost motywacji do nauki. W związku z tym młodzież uczestniczy w specjalistycznym treningu, który minimalizuje regresję, poszerza pole widzenia, przyspiesza tempo postrzegania oraz zwiększa jednostkę informacyjną. Zatem stymuluje i kształtuje kompetencje, które podnoszą sprawność czytania oraz poziom zrozumienia.

kształtują umiejętność zespolonego uczenia się czyli łączenia map myśli z technikami pamięciowymi. Praca z informacją jest niezwykle ważnym elementem procesu uczenia się. Wymaga umiejętności segregowania informacji, ich porządkowania, skutecznego zapamiętywania oraz znajomości efektywnych metod uczenia się. W związku z tym nasi kursanci w pierwszej części kursu ćwiczą w praktyce skuteczne metody notowania i techniki pamięciowe, co przygotowuje ich do drugiej części zajęć, w której poznają zintegrowany sposób uczenia się. Technika ta ułatwia przyswajanie nowych wiadomości i pozwala lepiej porządkować zdobytą wiedzę. Dzięki niej młodzież rozwija samodzielność myślenia, wyobraźnię oraz kreatywność. Zdobywa również przekonanie, że uczenie się może być przyjemne, radosne i twórcze.

– budują i stymulują postawę asertywną. Asertywność kojarzona jest najczęściej z pewnymi umiejętnościami, technikami językowymi, dzięki którym można skutecznie odmawiać, radzić sobie z krytyką czy przedstawiać swoje zdanie. Jednak prawdziwa asertywność to zdecydowanie coś więcej niż umiejętność posługiwania się samymi technikami czy sposób w jaki komunikujemy się z ludźmi. To wartości, które wyznajemy, postawa wobec siebie i innych, która z nich wynika. W związku z tym młodzież uczestniczy w warsztatach, które kształtują zdrową postawę asertywną, opartą na prawie do wyrażania siebie, swoich pragnień i potrzeb, bez naruszania godności innych. Warsztaty te rozwijają świadomość swojego potencjału, emocji i przekonań. Kształtują umiejętność wyrażania własnego zdania i argumentacji, wytyczania i obrony swoich granic oraz szacunku do drugiego człowieka.

kształtują samoocenę. Poczucie własnej wartości, to wewnętrzne przekonanie związane z własną osobą. To połączenie zdrowej pewności siebie z szacunkiem do siebie. Dzięki temu mamy mobilizację do działania i podejmowania wyzwań oraz wyrozumiałość wobec siebie i włożonego wysiłku. Samoocena związana jest między innymi z tym, jak postrzegamy własne zdolności intelektualne, wygląd, sprawność fizyczną, jakie emocje przeżywamy względem siebie, jak nawiązujmy relacje z innymi. Sposób postrzegania siebie oraz swoich możliwości bezpośrednio przekłada się na jakość życia oraz wykorzystanie własnego potencjału. W związku z tym młodzież uczestniczy w specjalnie skonstruowanych warsztatach, które rozwijają świadomość mocnych stron, uczą szacunku i dostrzegania osiągnięć, zdobywania i rozwijania świadomości, tego co jest dla nich dobre i ważne.

– pozwalają poznać w praktyce zasadę „czuję tak, jak myślę”, która pokazuje łańcuch powiązań, rozpięty pomiędzy tym, co się dzieje w naszym życiu a naszym samopoczuciem. Sytuacje, myśli, uczucia i działania to wzajemnie oddziałujące na siebie czynniki, dzięki którym człowiek tworzy sobie indywidualny obraz świata. Sytuacja uruchamia myśli, one prowokują w nas określone uczucia, a te wpływają na nasze działania. Świadomość tego mechanizmu jest niezwykle istotna w życiu, ponieważ warunkuje to, jaki rodzaj działań podejmiemy, jak postrzegamy siebie, innych, co czujemy oraz jak realizujemy swój potencjał. W związku z tym młodzież poznaje w praktyce zasady, które kierują psychiką człowieka, pracuje nad błędami w myśleniu oraz myślami automatycznymi. Uczestniczy również w warsztatach, podczas których analizuje reguły obowiązujące podczas pracy nad zmianą zachowania.

– uczą rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Nieodzownym elementem funkcjonowania w grupie rówieśniczej są konflikty oraz umiejętność ich rozwiązywania. Powstają w wyniku konfrontacji różnych typów osobowości, potrzeb, przekonań, systemów wartości czy chociażby zainteresowań. Budzą wiele emocji, są jednocześnie potężnym źródłem informacji o nas samych oraz innych ludziach. Uczą zrozumienia, komunikacji oraz tolerancji. W związku z tym niezwykle istotnym elementem jest umiejętność samodzielnego ich rozwiązywania, radzenia sobie z nimi w konstruktywny sposób. Nasi kursanci poznają strategie rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Testują w praktyce (case study) wcześniej zdobytą wiedzę. Dzięki temu nabywają praktyczne umiejętności, które mogą od razu zastosować w swoim życiu. To buduje w nich poczucie pewności siebie oraz kształtuje postawę „poradzę sobie”.

– rozwijają świadomość tego, jak zmiany w ciele nastolatka wpływają na jego reakcje (co się ze mną dzieje, zależność ciało – mózg – zachowanie). Okres dojrzewania to czas intensywnych zmian. Zachodzą one w ciele oraz w mózgu, który wpływa na to, jak i o czym myślimy, jak reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość. Ten czas to również moment wielu pytań, poczucia niepewności i wyzwań dla młodzieży, która często odczuwa niepokój związany z tym jak się zachowują, co dzieje się w ich organizmie i jak postrzega je otoczenie. To czas dorastania, który jest niezwykle wymagający nie tylko dla otoczenia młodzieży, ale dla niej samej. W związku z tym nasi kursanci uczestniczą w warsztatach, dzięki którym dowiadują się, co dzieje się w ich mózgu, jakie zmiany zachodzą w ciele oraz jak to wszystko wpływa na ich zachowanie i relacje z innymi. Dzięki temu nastolatki zdobywają wiedzę, związaną z ich funkcjonowaniem w tym okresie. To pomaga im w świadomym kierowaniu własnym zachowaniem oraz kształtuje poczucie sprawstwa.

– pozwalają zdobyć wiedzę na temat konfliktów pomiędzy rodzicami a ich dziećmi. Dojrzewanie to czas silnych, często wybuchowych emocji. Czas, który może obfitować w liczne konflikty wynikające ze zmian zachodzących w organizmie oraz potrzeby usamodzielnienia się. W związku z tym nasi kursanci uczestniczą w specjalnie skonstruowanych warsztatach, które mają na celu pokazanie sytuacji konfliktowej z dwóch perspektyw: rodzica i dziecka. Dzięki temu uświadamiają sobie, co widzi i czuje rodzic, jakie treści do niego docierają, jaki jest cel jego zachowania, na czym mu zależy. Z kolei młodzież uczy się prezentowania swojego zdania w konstruktywny sposób, tak aby zostało ono wyrażone zgodnie z ich intencją. Dzięki uczestnictwu w takich zajęciach młodzież zdobywa kompetencje niezbędne do otwartej i szczerej komunikacji, uczy się patrzenia na sytuacje z różnych perspektyw, wnikania głębiej w zachowania i motywy rodziców.

– rozwijają inteligencję płynną czyli potencjał intelektualny, z którym się rodzimy. Dzięki niej potrafimy dostrzegać relacje i wzajemne zależności pomiędzy rzeczami i zjawiskami. Związana jest z umiejętnością uczenia się nowych rzeczy, przyswajania ich i używania do rozwiązywania problemów oraz uczenia się kolejnych rzeczy. Ma ogromne znaczenie w sytuacjach wymagających adaptowania się do zmian. W związku z tym nasi kursanci systematycznie wykonują zadania, które mają bezpośrednie przełożenie na kształtowanie i rozwijanie umiejętności tworzenia szybkich skojarzeń, sprawne rozumowanie, twórcze rozwiązywanie nowych problemów oraz kreatywne podejście do wyzwań.

– umożliwiają robienie eksperymentów naukowych. Eksperymenty naukowe to doskonałe połączenie zabawy z nauką. Umożliwiają odkrycie lub rozwinięcie przekonania, że zdobywanie wiedzy jest fantastyczną przygodą, że dzięki niej możemy odkryć mnóstwo niesamowitych rzeczy w otaczającym nas świecie. Samodzielne robienie doświadczeń to cudowna przygoda, która uczy stawiania hipotez, ich weryfikacji, radzenia sobie z porażką i szukania rozwiązań. W wielu sytuacjach wymaga działania zespołowego, twórczego i logicznego myślenia. W związku z tym nasi kursanci na każdych zajęciach mają możliwość robienia eksperymentów naukowych, które przybliżają im wiedzę z chemii, techniki czy fizyki.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Kurs obejmuje:

  • 54 godziny zegarowe dla dzieci;
  • 6 godzin zegarowych zajęć dla Rodziców w Edukatorium Rodzica;
  • zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych;
  • rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego.

Na pierwszych zajęciach przekazujemy do rąk Rodziców harmonogram spotkań.