Kursy dla dzieci i Rodziców
 Troska o harmonijny i radosny rozwój dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

DOCIEKLIWY NASTOLATEK (klasa 5)

DOCIEKLIWY NASTOLATEK (klasa 5)

 

Klasa 5 jest to czas wzrastających wymagań związanych z umiejętnością samodzielnego uczenia się. Równocześnie jest to moment, w którym grupa rówieśnicza staje się ważnym punktem odniesienia w życiu nastolatka. Kurs Dociekliwy Nastolatek został tak stworzony, by dostarczyć narzędzi potrzebnych do efektywnej nauki oraz rozwijać inteligencję emocjonalną, pozwalającą dziecku odważnie kroczyć po ścieżkach edukacji i relacji międzyludzkich.

KURS OBEJMUJE:

– SZYBKIE CZYTANIE (PRZYSPIESZENIE TEMPA CZYTANIA ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU ZROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU);

– EFEKTYWNE NOTOWANIE ZA POMOCĄ MAP MYŚLI, METODY HIERARCHICZNEJ, METODY CORNELLA ORAZ PIKTOGRAMÓW;

– ĆWICZENIE PAMIĘCI ORAZ ZAPAMIĘTYWANIA INFORMACJI ZA POMOCĄ TECHNIK PAMIĘCIOWYCH;

– WIEDZĘ Z RÓŻNORODNYCH DZIEDZIN ŻYCIA;

– ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KONSTRUKTYWNEGO RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI ORAZ ICH WYRAŻANIA;

– KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;

– ĆWICZENIA Z ZAKRESU AUTOPREZENTACJI;

– EKSPERYMENTY NAUKOWE.

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU

Na uczestników kursu czekają specjalnie skonstruowane zadania, które:

przyspieszają tempo czytania oraz podnoszą poziom zrozumienia. Dzieci przechodzą specjalistyczny trening z książką i wskaźnikiem oraz kośćmi, który rozwija i stymuluje określone kompetencje, wpływające bezpośrednio na sprawność czytania. Poszerzają pole widzenia, przyspieszają tempo postrzegania oraz zwiększają jednostkę informacyjną. Dzięki temu nie tylko szybciej czytają, ale również więcej rozumieją i zapamiętują.

uczą efektywnego notowania. Dzieci poznają cztery metody notowania: mapy myśli, metoda hierarchiczna, metoda Cornella oraz piktogramy. Umożliwia im to wybranie metody, która najbardziej w danym momencie jest dla nich korzystna. Wszystkie one usprawniają naukę, uczą wybierania najważniejszych treści, ich segregowania oraz ułatwiają zapamiętywanie. Rozwijają również kreatywność i wyobraźnię, stanowiące niezwykle ważny czynnik w procesie uczenia się. I tak na przykład robimy mapy myśli na temat historii powstania wiatraków, alfabetu Braile’a, metodą hierarchiczną rozpisujemy historię wynalezienia szczepionek czy za pomocą metody Cornella dowiadujemy się, jakie cechy posiada ekstrawertyk i introwertyk.

umożliwiają ćwiczenie pamięci oraz zapamiętywanie informacji za pomocą technik pamięciowych. Mnemotechniki umożliwiają zdobywanie wiedzy w przyjemny sposób oraz na długi okres czasu. Bazują na naszej wyobraźni oraz kreatywności. Dzieci poznają na zajęciach pięć technik pamięciowych, które wykorzystują w praktyce zapamiętując wybrane treści z zajęć. I tak uczymy się między innymi najważniejszych informacji związanych z narzędziami kamiennymi, wynalazkiem kompasu, roweru, budową mikroskopu czy przyswajamy nowe słówka z języka polskiego i obcego.

– prezentują wiedzę z różnorodnych dziedzin życia. Uczestnicy kursu poznają na poszczególnych zajęciach wynalazki, które odegrały ważną rolę w dziejach ludzkości. Zaczynamy od prehistorii, a kończymy na współczesności. I tak poznajemy między innymi historię narzędzi kamiennych, protez, wiatraków, sejsmografu, mikroskopu, reaktora atomowego, bakteryjnej teorii chorób czy komputera. Prezentowana wiedza pozwala odkryć dzieciom, że nauka jest przygodą, która może trwać przez całe nasze życie, a z jej zdobywania można czerpać prawdziwą frajdę i satysfakcję z własnego rozwoju.

rozwijają umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz ich wyrażania. Świadomość własnych emocji, umiejętność ich obserwacji, akceptacji i konstruktywnego wyrażenia jest jedną z podstawowych kompetencji, która bezpośrednio wpływa na jakość życia człowieka. W związku z tym dzieci przechodzą rozbudowany trening emocji. Swoją edukację zaczynają od zdobycia bazy informacji, dotyczących podstawowych emocji w życiu każdego człowieka. Następnie uczą się je rozpoznawać i monitorować ich pojawienie się w ciele, by w końcowym etapie ćwiczyć sposoby konstruktywnego ich wyrażania. Taki zwarty system pracy z emocjami procentuje znajomością swoich potrzeb, zaufaniem do siebie, wzrostem poczucia pewności, bezpieczeństwa i wiarą w siebie.

– kształtują kompetencje społeczne, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie w grupie oraz odnalezienie w niej swojego miejsca. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę psychologiczną, która pomaga im lepiej zrozumieć mechanizmy grupowe, zachowania oraz wypracować niezbędne umiejętności, pozwalające zadbać im o siebie oraz swój rozwój. Rozważamy rolę i znaczenie kłamstwa w naszym życiu. Dzieci dowiadują się kim jest ekstrawertyk i introwertyk, zdobywają informacje na temat manipulacji i szantażu emocjonalnego oraz postawy asertywnej. Konwencja gry, w jakiej prowadzony jest kurs, umożliwia tworzenie sytuacji, w których ważna jest umiejętność współpracy, szybkiego podejmowania decyzji czy też radzenia sobie z presją grupy. Dzięki metodzie CASE STUDY mają możliwość przećwiczenia w bezpiecznych warunkach umiejętności, które wypracowują.

– ćwiczą umiejętności związane z autoprezentacją a więc umiejętnością tworzenia własnego wizerunku. Dzieci dowiadują się czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna, jakie jest ich znaczenie w naszym życiu. Uczą się, że to one mają wpływ na to, jak zostaną odebrane przez drugą osobę, że mogą świadomie wpływać na swój wizerunek. Przygotowują również wystąpienia, które są nagrywane i profesjonalnie analizowane.

– umożliwiają robienie eksperymentów naukowych. Doświadczenia naukowe są niezwykle istotną sferą nauki, pokazują, że zdobyta wiedza teoretyczna ma zastosowanie praktyczne. Pozwalają na nowo odkryć ciekawość świata i chęć jego poznawania. Uczą stawiania hipotez badawczych, ich weryfikacji i analizy. Rozwijają myślenie logiczne i twórcze. Sprawiają ogromną radość, pozwalają na poszukiwania i kształtowanie poczucia sprawstwa. Robimy między innymi rakietę z zapałek, chemiczną roślinkę, badamy wielkości cząsteczek oraz budujemy armatę z odkurzacza.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Kurs obejmuje:

  • 54 godziny zegarowe dla dzieci;
  • 6 godzin zegarowych zajęć dla Rodziców w Edukatorium Rodzica;
  • zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych;
  • rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego.

Na pierwszych zajęciach przekazujemy do rąk Rodziców harmonogram spotkań.

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne dla dzieci w SPECTO w Lublinie