Get Adobe Flash player
             Kursy dla Dzieci i Rodziców
Troska o harmonijny i radosny rozwój Dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

BYSTRY TRZYLATEK (WIEK 3 LATA)

KURS "BYSTRY TRZYLATEK" (wiek 3 lata)

Kurs „Bystry Trzylatek” stanowi cykl dwudziestu siedmiu spotkań dla dzieci, które spotykają się w stałych i kameralnych grupach, żeby w bezpiecznej, twórczej i radosnej atmosferze rozwijać swój ogromny potencjał oraz kształtować nowe kompetencje. Zajęcia skierowane są zarówno do przedszkolaków jaki i dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola, dzięki czemu mają okazję zdobyć swoje pierwsze doświadczenia adaptacyjne.

KURS OBEJMUJE

- stymulowanie ciekawości oraz naturalnej chęci uczenia się;

- rozwijanie intelektu, zdobywanie nowej wiedzy o świecie;

- naukę czytania poprzez zabawę;

- rozwijanie kompetencji matematycznych oraz logicznego myślenia;

- wykonywanie eksperymentów naukowych;

- stymulację umiejętności manualnych oraz koordynacji oko-ręka, co ma bezpośrednie przełożenie na naukę czytania;

- trening samodzielności, kształtowanie „przekonania poradzę sobie”;

- tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym dziecko poznaje reguły działania w grupie oraz uczy się samodzielnie działać w zespole;

- naukę rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie świadomości stanów emocjonalnych ludzi;

- budowanie poczucia własnej wartości, rozwój motywacji i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań.

 

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Kurs obejmuje:

- 27 godzin zegarowych dla dzieci;
- 2 godziny zegarowe zajęć dla Rodziców w Edukatorium Rodzica;
- zajęcia odbywają się w grupach 5-8 osobowych;
- rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego.


Na pierwszych zajęciach przekazujemy do rąk Rodziców harmonogram spotkań.

 

ENTUZJASTA ROZWOJU (KLASA 6 I 7)

ENTUZJASTA ROZWOJU (klasa 6 i 7)

Kurs został stworzony z myślą o młodzieży (klasa 6), która wchodzi lub za chwilę wejdzie w okres dojrzewania. Jest to czas niezwykle intensywnego rozwoju. Młodzież zaskakuje ciekawością świata, swoimi opiniami, otwartością oraz umiejętnością stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Staje wobec nowych wyzwań, związanych z potrzebą samodzielności, niezależności, przynależności do grupy czy akceptacji. Chce poznawać i odkrywać siebie, innych ludzi, emocje i uczucia pojawiające się w ich życiu, odkrywać swoje możliwości i realizować marzenia. W związku z tym nasze zajęcia przyjmują formę warsztatową, która pozwala nastolatkom z jednej strony zdobyć konkretną wiedzę teoretyczną związaną z własnym rozwojem, sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce, a z drugiej umożliwia opanowanie umiejętności związanych z efektywnym uczeniem się oraz rozwojem koncentracji.

KURS OBEJMUJE:

- SZYBKIE CZYTANIE (PRZYSPIESZENIE TEMPA CZYTANIA, PODNIESIENIE POZIOMU ZROZUMIENIA ORAZ ZAPAMIĘTANIA);

- EFEKTYWNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ (ŁĄCZENIE MAP MYŚLI Z TECHNIKAMI PAMIĘCIOWYMI);

- ASERTYWNOŚĆ;

- KSZTAŁTOWANIE SAMOOCENY;

- ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW RÓWIEŚNICZYCH;

- ZASADY SKUTECZNEGO DZIAŁANIA;

- ROZWIJANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ;

- KONFLIKTY OCZAMI MŁODZIEŻY I RODZICÓW;

- ROZWIJANIE INTELIGENCJI PŁYNNEJ;

- EKSPERYMENTY NAUKOWE.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU

Na uczestników kursu czekają zadania, które:

- przyspieszają tempo czytania, podnoszą poziom zrozumienia oraz zapamiętania czytanego tekstu. Umiejętność sprawnego czytania jest jedną z podstawowych kompetencji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości. Bezpośrednio przekłada się na szybkość zdobywania wiedzy, pracy z informacją oraz jej zapamiętywanie. Wpływa na kształtowanie się poczucia pewności siebie, rozwój koncentracji i wzrost motywacji do nauki. W związku z tym młodzież uczestniczy w specjalistycznym treningu, który minimalizuje regresję, poszerza pole widzenia, przyspiesza tempo postrzegania oraz zwiększa jednostkę informacyjną. Zatem stymuluje i kształtuje kompetencje, które podnoszą sprawność czytania oraz poziom zrozumienia.

- kształtują umiejętność zespolonego uczenia się czyli łączenia map myśli z technikami pamięciowymi. Praca z informacją jest niezwykle ważnym elementem procesu uczenia się. Wymaga umiejętności segregowania informacji, ich porządkowania, skutecznego zapamiętywania oraz znajomości efektywnych metod uczenia się. W związku z tym nasi kursanci w pierwszej części kursu ćwiczą w praktyce skuteczne metody notowania i techniki pamięciowe, co przygotowuje ich do drugiej części zajęć, w której poznają zintegrowany sposób uczenia się. Technika ta ułatwia przyswajanie nowych wiadomości i pozwala lepiej porządkować zdobytą wiedzę. Dzięki niej młodzież rozwija samodzielność myślenia, wyobraźnię oraz kreatywność. Zdobywa również przekonanie, że uczenie się może być przyjemne, radosne i twórcze.

- budują i stymulują postawę asertywną. Asertywność kojarzona jest najczęściej z pewnymi umiejętnościami, technikami językowymi, dzięki którym można skutecznie odmawiać, radzić sobie z krytyką czy przedstawiać swoje zdanie. Jednak prawdziwa asertywność to zdecydowanie coś więcej niż umiejętność posługiwania się samymi technikami czy sposób w jaki komunikujemy się z ludźmi. To wartości, które wyznajemy, postawa wobec siebie i innych, która z nich wynika. W związku z tym młodzież uczestniczy w warsztatach, które kształtują zdrową postawę asertywną, opartą na prawie do wyrażania siebie, swoich pragnień i potrzeb, bez naruszania godności innych. Warsztaty te rozwijają świadomość swojego potencjału, emocji i przekonań. Kształtują umiejętność wyrażania własnego zdania i argumentacji, wytyczania i obrony swoich granic oraz szacunku do drugiego człowieka.

- kształtują samoocenę. Poczucie własnej wartości, to wewnętrzne przekonanie związane z własną osobą. To połączenie zdrowej pewności siebie z szacunkiem do siebie. Dzięki temu mamy mobilizację do działania i podejmowania wyzwań oraz wyrozumiałość wobec siebie i włożonego wysiłku. Samoocena związana jest między innymi z tym, jak postrzegamy własne zdolności intelektualne, wygląd, sprawność fizyczną, jakie emocje przeżywamy względem siebie, jak nawiązujmy relacje z innymi. Sposób postrzegania siebie oraz swoich możliwości bezpośrednio przekłada się na jakość życia oraz wykorzystanie własnego potencjału. W związku z tym młodzież uczestniczy w specjalnie skonstruowanych warsztatach, które rozwijają świadomość mocnych stron, uczą szacunku i dostrzegania osiągnięć, zdobywania i rozwijania świadomości, tego co jest dla nich dobre i ważne.

- pozwalają poznać w praktyce zasadę „czuję tak, jak myślę”, która pokazuje łańcuch powiązań, rozpięty pomiędzy tym, co się dzieje w naszym życiu a naszym samopoczuciem. Sytuacje, myśli, uczucia i działania to wzajemnie oddziałujące na siebie czynniki, dzięki którym człowiek tworzy sobie indywidualny obraz świata. Sytuacja uruchamia myśli, one prowokują w nas określone uczucia, a te wpływają na nasze działania. Świadomość tego mechanizmu jest niezwykle istotna w życiu, ponieważ warunkuje to, jaki rodzaj działań podejmiemy, jak postrzegamy siebie, innych, co czujemy oraz jak realizujemy swój potencjał. W związku z tym młodzież poznaje w praktyce zasady, które kierują psychiką człowieka, pracuje nad błędami w myśleniu oraz myślami automatycznymi. Uczestniczy również w warsztatach, podczas których analizuje reguły obowiązujące podczas pracy nad zmianą zachowania.

- uczą rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Nieodzownym elementem funkcjonowania w grupie rówieśniczej są konflikty oraz umiejętność ich rozwiązywania. Powstają w wyniku konfrontacji różnych typów osobowości, potrzeb, przekonań, systemów wartości czy chociażby zainteresowań. Budzą wiele emocji, są jednocześnie potężnym źródłem informacji o nas samych oraz innych ludziach. Uczą zrozumienia, komunikacji oraz tolerancji. W związku z tym niezwykle istotnym elementem jest umiejętność samodzielnego ich rozwiązywania, radzenia sobie z nimi w konstruktywny sposób. Nasi kursanci poznają strategie rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Testują w praktyce (case study) wcześniej zdobytą wiedzę. Dzięki temu nabywają praktyczne umiejętności, które mogą od razu zastosować w swoim życiu. To buduje w nich poczucie pewności siebie oraz kształtuje postawę „poradzę sobie”.

- rozwijają świadomość tego, jak zmiany w ciele nastolatka wpływają na jego reakcje (co się ze mną dzieje, zależność ciało – mózg – zachowanie). Okres dojrzewania to czas intensywnych zmian. Zachodzą one w ciele oraz w mózgu, który wpływa na to, jak i o czym myślimy, jak reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość. Ten czas to również moment wielu pytań, poczucia niepewności i wyzwań dla młodzieży, która często odczuwa niepokój związany z tym jak się zachowują, co dzieje się w ich organizmie i jak postrzega je otoczenie. To czas dorastania, który jest niezwykle wymagający nie tylko dla otoczenia młodzieży, ale dla niej samej. W związku z tym nasi kursanci uczestniczą w warsztatach, dzięki którym dowiadują się, co dzieje się w ich mózgu, jakie zmiany zachodzą w ciele oraz jak to wszystko wpływa na ich zachowanie i relacje z innymi. Dzięki temu nastolatki zdobywają wiedzę, związaną z ich funkcjonowaniem w tym okresie. To pomaga im w świadomym kierowaniu własnym zachowaniem oraz kształtuje poczucie sprawstwa.

- pozwalają zdobyć wiedzę na temat konfliktów pomiędzy rodzicami a ich dziećmi. Dojrzewanie to czas silnych, często wybuchowych emocji. Czas, który może obfitować w liczne konflikty wynikające ze zmian zachodzących w organizmie oraz potrzeby usamodzielnienia się. W związku z tym nasi kursanci uczestniczą w specjalnie skonstruowanych warsztatach, które mają na celu pokazanie sytuacji konfliktowej z dwóch perspektyw: rodzica i dziecka. Dzięki temu uświadamiają sobie, co widzi i czuje rodzic, jakie treści do niego docierają, jaki jest cel jego zachowania, na czym mu zależy. Z kolei młodzież uczy się prezentowania swojego zdania w konstruktywny sposób, tak aby zostało ono wyrażone zgodnie z ich intencją. Dzięki uczestnictwu w takich zajęciach młodzież zdobywa kompetencje niezbędne do otwartej i szczerej komunikacji, uczy się patrzenia na sytuacje z różnych perspektyw, wnikania głębiej w zachowania i motywy rodziców.

- rozwijają inteligencję płynną czyli potencjał intelektualny, z którym się rodzimy. Dzięki niej potrafimy dostrzegać relacje i wzajemne zależności pomiędzy rzeczami i zjawiskami. Związana jest z umiejętnością uczenia się nowych rzeczy, przyswajania ich i używania do rozwiązywania problemów oraz uczenia się kolejnych rzeczy. Ma ogromne znaczenie w sytuacjach wymagających adaptowania się do zmian. W związku z tym nasi kursanci systematycznie wykonują zadania, które mają bezpośrednie przełożenie na kształtowanie i rozwijanie umiejętności tworzenia szybkich skojarzeń, sprawne rozumowanie, twórcze rozwiązywanie nowych problemów oraz kreatywne podejście do wyzwań.

- umożliwiają robienie eksperymentów naukowych. Eksperymenty naukowe to doskonałe połączenie zabawy z nauką. Umożliwiają odkrycie lub rozwinięcie przekonania, że zdobywanie wiedzy jest fantastyczną przygodą, że dzięki niej możemy odkryć mnóstwo niesamowitych rzeczy w otaczającym nas świecie. Samodzielne robienie doświadczeń to cudowna przygoda, która uczy stawiania hipotez, ich weryfikacji, radzenia sobie z porażką i szukania rozwiązań. W wielu sytuacjach wymaga działania zespołowego, twórczego i logicznego myślenia. W związku z tym nasi kursanci na każdych zajęciach mają możliwość robienia eksperymentów naukowych, które przybliżają im wiedzę z chemii, techniki czy fizyki.

 

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Kurs obejmuje:

 • 54 godziny zegarowe dla dzieci;
 • 6 godzin zegarowych zajęć dla Rodziców w Edukatorium Rodzica;
 • zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych;
 • rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego.

Na pierwszych zajęciach przekazujemy do rąk Rodziców harmonogram spotkań.

 

ZARADNY ERUDYTA (klasa 3-4)

ZARADNY ERUDYTA (klasa 3-4)

 

 

Kurs Zaradny Erudyta rozwija kompetencje potrzebne do łagodnego przejścia z edukacji wczesnoszkolnej do specyficznych wymagań stawianych dzieciom w klasie czwartej. Pozwala zdobyć umiejętności pomagające poradzić sobie z przyswajaniem coraz większej ilości wiedzy. Odpowiednio dobrany trening kompetencji emocjonalnych i społecznych rozwija motywację wewnętrzną, uczy sposobów radzenia sobie z różnorodnymi wymaganiami i systemami motywacyjnymi obecnymi w starszych klasach.

KURS OBEJMUJE:

- SZYBKIE CZYTANIE (PRZYSPIESZENIE TEMPA CZYTANIA ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU ZROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU);

- TRENING PAMIĘCI ORAZ EFEKTYWNE ZAPAMIĘTYWANIE ZA POMOCĄ TECHNIK PAMIĘCIOWYCH;

- ZDOBYCIE KONKRETNEJ WIEDZY NAUKOWEJ;

- EFEKTYWNE NOTOWANIE ZA POMOCĄ MAP MYŚLI, METODY HIERARCHICZNEJ ORAZ PIKTOGRAMÓW;

- SKUTECZNE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z WYMAGAJĄCYMI EMOCJAMI;

- TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;

- SZTUKĘ AUTOPREZENTACJI;

- EKSPERYMENTY NAUKOWE.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU

Na uczestników kursu czekają specjalnie skonstruowane zadania, które:

- przyspieszają tempo czytania oraz podnoszą poziom zrozumienia czytanego tekstu. Sprawne czytanie jest niezwykle istotnym elementem w życiu. Pomaga w funkcjonowaniu w szkole, uczeniu się oraz rozwijaniu swoich pasji. W związku z tym dzieci przechodzą specjalistyczny trening ze wskaźnikiem i książką oraz kośćmi, który intensywnie stymuluje tempo postrzegania, poszerza pole widzenia oraz jednostkę informacyjną. Zatem rozwija elementy, które bezpośrednio wpływają na jakość naszego czytania.

- trenują pamięć oraz uczą efektywnego zapamiętywania. Podczas zajęć dzieci zapamiętują konkretną wiedzę za pomocą technik pamięciowych. Tworzą przy tym zabawne historyjki, które pozwalają im przyswoić określone fakty z zajęć. Odkrywają przy tym, że uczenie się wcale nie musi oznaczać nudy i monotonii, tylko radość, humor i czystą frajdę z poznawania oraz rozwijania swoich możliwości. Wspólnie zapamiętujemy za pomocą mnemotechnik obieg krwi mały i duży, nazwy kości w szkielecie człowieka, ciekawostki związane z powstawaniem wiatru czy uczymy się nowych słówek z języka polskiego oraz obcego.

- umożliwiają zdobycie konkretnej wiedzy naukowej. Zaczynamy od poznania budowy anatomicznej człowieka. Poszczególne zajęcia poświęcone są innemu układowi, które omawiamy w interesujący sposób, bazując na bogato ilustrowanych książkach oraz modelach anatomicznych człowieka. Dzieci poznają między innymi budowę i działanie układu nerwowego ośrodkowego oraz obwodowego, pokarmowego, krążenia, szkieletowego czy rozrodczego. Drugi etap związany jest z ciekawostkami ze świata, a zatem uczestnicy poznają między innymi teorie związane z pochodzeniem wody na Ziemi, dowiadują się na czym polega zjawisko echolokacji oraz czym różnią się od siebie wulkany szare i czerwone.

- uczą efektywnego notowania za pomocą map myśli, metody hierarchicznej oraz piktogramów. Nieodzownym elementem sprawnego uczenia się jest umiejętność pracy z informacją, a więc jej segregowaniem, wybieraniem najważniejszych treści, zapisywaniem oraz umiejętnością ich prezentowania. Taką możliwość dają nowoczesne metody notowania, które dzieci poznają w praktyce na naszych zajęciach. Dzięki nim odkrywają, że dobrze zrobiona notatka pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz pozwala szybko przyswoić określoną wiedzę. W związku z tym robimy efektywne notatki między innymi na temat układu wydalniczego, oddechowego czy pokarmowego. Poznanie techniki pozwalają dzieciom na samodzielne opracowywanie wiedzy szkolnej.

- umożliwiają poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie z wymagającymi emocjami. Dzieci przechodzą rozbudowany trening emocji, dzięki któremu lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych. Na początku zdobywają informacje na temat omawianej emocji. Następnie uczą się rozpoznawać oznaki świadczące o pojawieniu się konkretnej emocji. Ostatnim etapem jest przetrenowanie kilkunastu sposobów konstruktywnego wyrażania swoich emocji. Uczestnicy poznają emocje proste i złożone. Dzięki takiej formie edukacji dziecko poznaje i zgłębia świat emocji, dzięki czemu rozwija swoją inteligencję emocjonalną, która stanowi solidny fundament w życiu.

- zapewniają trening kompetencji społecznych, umożliwiających sprawne funkcjonowanie w grupie. Dzieci uczą się wyznaczania swoich celów życiowych, współpracy w zespole, dowiadują się, na czym polegają błędy, które popełniamy w kontakcie w rozmowie z drugą osobą. Poznają strategie rozwiązywania problemów, style rozwiązywania konfliktów i uczą się Porozumienia Bez Przemocy. Atmosfera zaufania, stworzona przez integrację i postawę trenera, pozwala dzieciom zdobyć doświadczenie, które ułatwi im codzienne funkcjonowanie i pozwoli cieszyć się kontaktem z drugim człowiekiem. Doświadczają tego, jak wiele satysfakcji przynosi budowanie relacji na zasadzie wygrany- wygrany.

- uczą sztuki autoprezentacji, czyli umiejętności zaprezentowania się przed drugą osobą. Uczestnicy kursu wcielają się w role podróżników, którzy udzielają wywiadów przed kamerą w ramach ich uczestnictwa w programie „Z pamiętnika podróżnika”. Zespoły przygotowują się do swoich występów, opracowując pomysły na swoje wyprawy. Następnie prezentują się przed grupą, by w końcowym etapie otrzymać informacje zwrotne na temat swojego wystąpienia. Dzieci w bezpiecznej i ciepłej atmosferze robią swoje pierwsze kroki w świecie autoprezentacji.

- umożliwiają robienie eksperymentów naukowych, które wciągają w świat nauki. Dzięki robieniu eksperymentów dzieci odkrywają, że nauka jest pasjonująca, ciekawa i daje nieskończone możliwości. Uczą się stawiania hipotez badawczych, myślenia twórczego i logicznego oraz wyciągania wniosków. W związku z tym uczestnicy kursu mają mnóstwo możliwości, żeby przetestować swoją wiedzę w praktyce. Robimy między innymi skaczące fasolki, wodną karuzelę, poduszkowiec czy boraksowego glutka.

 

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Kurs obejmuje:

 • 54 godziny zegarowe dla dzieci;
 • 6 godzin zegarowych zajęć dla Rodziców w Edukatorium Rodzica;
 • zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych;
 • rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego.

Na pierwszych zajęciach przekazujemy do rąk Rodziców harmonogram spotkań.


 

 

DOCIEKLIWY NASTOLATEK (klasa 5)

DOCIEKLIWY NASTOLATEK (klasa 5)

 

Klasa 5 jest to czas wzrastających wymagań związanych z umiejętnością samodzielnego uczenia się. Równocześnie jest to moment, w którym grupa rówieśnicza staje się ważnym punktem odniesienia w życiu nastolatka. Kurs Dociekliwy Nastolatek został tak stworzony, by dostarczyć narzędzi potrzebnych do efektywnej nauki oraz rozwijać inteligencję emocjonalną, pozwalającą dziecku odważnie kroczyć po ścieżkach edukacji i relacji międzyludzkich.

KURS OBEJMUJE:

- SZYBKIE CZYTANIE (PRZYSPIESZENIE TEMPA CZYTANIA ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU ZROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU);

- EFEKTYWNE NOTOWANIE ZA POMOCĄ MAP MYŚLI, METODY HIERARCHICZNEJ, METODY CORNELLA ORAZ PIKTOGRAMÓW;

- ĆWICZENIE PAMIĘCI ORAZ ZAPAMIĘTYWANIA INFORMACJI ZA POMOCĄ TECHNIK PAMIĘCIOWYCH;

- WIEDZĘ Z RÓŻNORODNYCH DZIEDZIN ŻYCIA;

- ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KONSTRUKTYWNEGO RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI ORAZ ICH WYRAŻANIA;

- KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;

- ĆWICZENIA Z ZAKRESU AUTOPREZENTACJI;

- EKSPERYMENTY NAUKOWE.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU

Na uczestników kursu czekają specjalnie skonstruowane zadania, które:

- przyspieszają tempo czytania oraz podnoszą poziom zrozumienia. Dzieci przechodzą specjalistyczny trening z książką i wskaźnikiem oraz kośćmi, który rozwija i stymuluje określone kompetencje, wpływające bezpośrednio na sprawność czytania. Poszerzają pole widzenia, przyspieszają tempo postrzegania oraz zwiększają jednostkę informacyjną. Dzięki temu nie tylko szybciej czytają, ale również więcej rozumieją i zapamiętują.

- uczą efektywnego notowania. Dzieci poznają cztery metody notowania: mapy myśli, metoda hierarchiczna, metoda Cornella oraz piktogramy. Umożliwia im to wybranie metody, która najbardziej w danym momencie jest dla nich korzystna. Wszystkie one usprawniają naukę, uczą wybierania najważniejszych treści, ich segregowania oraz ułatwiają zapamiętywanie. Rozwijają również kreatywność i wyobraźnię, stanowiące niezwykle ważny czynnik w procesie uczenia się. I tak na przykład robimy mapy myśli na temat historii powstania wiatraków, alfabetu Braile’a, metodą hierarchiczną rozpisujemy historię wynalezienia szczepionek czy za pomocą metody Cornella dowiadujemy się, jakie cechy posiada ekstrawertyk i introwertyk. 

- umożliwiają ćwiczenie pamięci oraz zapamiętywanie informacji za pomocą technik pamięciowych. Mnemotechniki umożliwiają zdobywanie wiedzy w przyjemny sposób oraz na długi okres czasu. Bazują na naszej wyobraźni oraz kreatywności. Dzieci poznają na zajęciach pięć technik pamięciowych, które wykorzystują w praktyce zapamiętując wybrane treści z zajęć. I tak uczymy się między innymi najważniejszych informacji związanych z narzędziami kamiennymi, wynalazkiem kompasu, roweru, budową mikroskopu czy przyswajamy nowe słówka z języka polskiego i obcego.

- prezentują wiedzę z różnorodnych dziedzin życia. Uczestnicy kursu poznają na poszczególnych zajęciach wynalazki, które odegrały ważną rolę w dziejach ludzkości. Zaczynamy od prehistorii, a kończymy na współczesności. I tak poznajemy między innymi historię narzędzi kamiennych, protez, wiatraków, sejsmografu, mikroskopu, reaktora atomowego, bakteryjnej teorii chorób czy komputera. Prezentowana wiedza pozwala odkryć dzieciom, że nauka jest przygodą, która może trwać przez całe nasze życie, a z jej zdobywania można czerpać prawdziwą frajdę i satysfakcję z własnego rozwoju.

- rozwijają umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz ich wyrażania. Świadomość własnych emocji, umiejętność ich obserwacji, akceptacji i konstruktywnego wyrażenia jest jedną z podstawowych kompetencji, która bezpośrednio wpływa na jakość życia człowieka. W związku z tym dzieci przechodzą rozbudowany trening emocji. Swoją edukację zaczynają od zdobycia bazy informacji, dotyczących podstawowych emocji w życiu każdego człowieka. Następnie uczą się je rozpoznawać i monitorować ich pojawienie się w ciele, by w końcowym etapie ćwiczyć sposoby konstruktywnego ich wyrażania. Taki zwarty system pracy z emocjami procentuje znajomością swoich potrzeb, zaufaniem do siebie, wzrostem poczucia pewności, bezpieczeństwa i wiarą w siebie.

- kształtują kompetencje społeczne, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie w grupie oraz odnalezienie w niej swojego miejsca. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę psychologiczną, która pomaga im lepiej zrozumieć mechanizmy grupowe, zachowania oraz wypracować niezbędne umiejętności, pozwalające zadbać im o siebie oraz swój rozwój. Rozważamy rolę i znaczenie kłamstwa w naszym życiu. Dzieci dowiadują się kim jest ekstrawertyk i introwertyk, zdobywają informacje na temat manipulacji i szantażu emocjonalnego oraz postawy asertywnej. Konwencja gry, w jakiej prowadzony jest kurs, umożliwia tworzenie sytuacji, w których ważna jest umiejętność współpracy, szybkiego podejmowania decyzji czy też radzenia sobie z presją grupy. Dzięki metodzie CASE STUDY mają możliwość przećwiczenia w bezpiecznych warunkach umiejętności, które wypracowują.

- ćwiczą umiejętności związane z autoprezentacją a więc umiejętnością tworzenia własnego wizerunku. Dzieci dowiadują się czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna, jakie jest ich znaczenie w naszym życiu. Uczą się, że to one mają wpływ na to, jak zostaną odebrane przez drugą osobę, że mogą świadomie wpływać na swój wizerunek. Przygotowują również wystąpienia, które są nagrywane i profesjonalnie analizowane.

- umożliwiają robienie eksperymentów naukowych. Doświadczenia naukowe są niezwykle istotną sferą nauki, pokazują, że zdobyta wiedza teoretyczna ma zastosowanie praktyczne. Pozwalają na nowo odkryć ciekawość świata i chęć jego poznawania. Uczą stawiania hipotez badawczych, ich weryfikacji i analizy. Rozwijają myślenie logiczne i twórcze. Sprawiają ogromną radość, pozwalają na poszukiwania i kształtowanie poczucia sprawstwa. Robimy między innymi rakietę z zapałek, chemiczną roślinkę, badamy wielkości cząsteczek oraz budujemy armatę z odkurzacza.  

 

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Kurs obejmuje:

 • 54 godziny zegarowe dla dzieci;
 • 6 godzin zegarowych zajęć dla Rodziców w Edukatorium Rodzica;
 • zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych;
 • rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego.

Na pierwszych zajęciach przekazujemy do rąk Rodziców harmonogram spotkań.

 

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne dla dzieci w SPECTRO w Lublinie

 

Kursy

 

    Każdy z naszych kursów koncentruje się wokół czterech wymiarów funkcjonowania człowieka:

poznawczy – związany jest z wiedzą, jej rozumieniem i zastosowaniem w praktyce, z umiejętnościami analizy i syntezy oraz umiejętnością ewaluacji;

afektywny – związany z emocjami, nastrojami, stanami uczuciowymi, z tym jak radzimy sobie z emocjami w swoim życiu;

behawioralny- łączy się z tym wszystkim, co związane jest z działaniem, zawiera w sobie między innymi funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, radzenie sobie z wymagającymi sytuacjami. Wynika bezpośrednio z wymiaru poznawczego i afektywnego;

twórczy – związany jest z poczuciem sprawstwa, przekonaniem, że ma się wpływ na otaczającą rzeczywistość, spojrzenie na świat w sposób indywidualny, niepowtarzalny, odwaga w wyrażaniu siebie, otwartość na świat, tworzenie czegoś nowego.

 

    Każdy nasz kurs rozwija i stymuluje wymienione obszary.  Mają one bezpośredni wpływ na jakość funkcjonowania człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Związane są między innymi z tym, jak postrzega on swoje możliwości, na ile wykorzystuje drzemiący w nim potencjał, jak funkcjonuje w zespole, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, jak radzi sobie z emocjami w życiu. Te cztery wymiary mają na siebie bezpośredni wpływ. Harmonijny rozwój człowieka zależy właśnie od odpowiedniej stymulacji tych czterech wymiarów.